ชาวนาขอนแก่นขนข้าวไปขาย ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 กันอย่างคึกคัก

Social Share

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 1

Social Share

      วันนี้ (15 ธ.ค. 64) ที่ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด (สาขาสะอาด) ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิตเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชาวนา และยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวในระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนงานในส่วนของจังหวัด การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เป็นมาตรการเสริมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องราคา การชั่งน้ำหนัก วัดความชื้น และหักสิ่งเจือปน ทำให้การจำหน่ายข้าวเปลือกของเกษตรกรมีการแข่งขัน เกษตรกรมีช่องทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น

        ด้านนายชาญยุทธ  วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเป็นมาตรการหนึ่งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดหาผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดการแข่งขันและมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการซื้อขาย ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาด และการจำหน่ายข้าวเปลือกเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพข้าวเปลือก นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

        โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดตลาดนัดข้าวเปลือกทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 ที่สหกรณ์การเกษตรน้ำพองจำกัดสาขาสะอาด ตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2556 4 ที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด เลขที่ 315 หมู่ 2 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 มีผู้ประกอบการโรงสีข้าวมารับซื้อข้าวเปลือก 5 ราย