จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด

Social Share

จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

Social Share

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นาย สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของเกษตรกร และนำผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพแต่ขาดช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด เนื่องจากปัจจุบันปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น จากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด จึงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อ และผลผลิตทางการเกษตรจากการดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดล, โครงการธนาคารอาหาร หรือ Food Bank สินค้าจากกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และกลุ่มต่าง ๆ นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายกว่า 90 ราย ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นยังได้จัดโครงการตลาดนัดชุมชน ประชาสุขใจ สู้ภัยโควิด  หมุนเวียนไปให้ครบทั้ง 26 อำเภอ.
ข่าว ทิยาพร แก้ววงค์ – ไอลดา เจริญถิ่น -เบญจทิพย์ เหล็กจีน

ภาพ ภูมินทร์ พินิจ – ณัชภัทร ลาภทิพย์

About Author