จังหวัดของแก่น เปิดวิสาหกิจเกษตรไร้พรมแดน (กิจกรรมส่งเสริมการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์)

Social Share

พิธีการเปิดวิสาหกิจเกษตรไร้พรมแดน (กิจกรรมส่งเสริมการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์) อำเภอบ้านฝาก เพื่อเป็นการต่อยอดการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และรายได้ในชุมชน

Social Share

ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กัญชาเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีมาช้านานซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคอีสานถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญที่จะส่งเสริมกัญชาให้เป็นพืชสมุนไพรทดแทนยารักษาโลกจึงเป็นที่มาของการพัฒนากัญชา โดยได้ออกกฎระเบียบว่า “ผู้ที่จะปลูกกัญชาได้ต้องขออนุญาตในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น” จึงจะสามารถพบได้ในการขอใบอนุญาตวิสาหกิจชุมชนตามพรบวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548 ได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอเป็นนายทะเบียนและขอใบอนุญาตปลูกกัญชาให้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจนถึงคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาตบัตรนี้วิสาหกิจชุมชนเกษตรไร้ผมแดนได้ผ่านการประเมินตามขั้นตอนต่างๆครบเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานวิสาหกิจชุมชนของอำเภอบ้านฝางและแหล่งปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอำเภอบ้านฝางโดยการประสานจากตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไร้ผมแดนหมู่ที่2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการต่อยอดการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และรายได้ในชุมชน เพื่อนำความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ต่อยอดงานวิจัยในรักษาสุขภาพประชาชน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านฝางก่อให้เกิดรายได้สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป


“ประโยชน์ของพืชสมุนไพรชนิดนี้สามารถใช้ทดแทนยารักษาโรคได้ซึ่งหากกลุ่มวิชากี่ชุมชนได้เกษตร ไร้ผมแดนหมู่ที่2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นได้เปิดโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์โดยปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการอาหารและยาประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตชุมชนของอำเภอบ้านฝางและอำเภอใกล้เคียงก็จะได้นำพูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปพัฒนาพร้อมศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาคีคีย์ที่เกี่ยวข้องถึงประโยชน์ที่ได้รับจากจากพืชสมุนไพรชนิดนี้และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวอีกด้วย”


ข่าว ทิยาพร แก้ววงค์ – ไอลดา เจริญถิ่น

ภาพ ภูมินทร์ พินิจ – ณัชภัทร ลาภทิพย์

About Author