เปิดกีฬาแคนแก่นคูนเกมส์

Social Share

จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 แคนแก่นคูนเกมส์ ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Social Share

 วันนี้ (28 ก.พ. 65) ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล นักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น สนามฟุตบอลอำเภอพระยืน และสนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีโอกาสใช้ทักษะการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ได้ฝึกฝนมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ จากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และเป็นการปลูกฝังผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการเคารพกฎ กติกา อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ

 

นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่ากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการกีฬาของชาติ ระดับพื้นฐาน และกีฬามวลชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 

ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีทีมจังหวัดตัวแทนเขตการแข่งขันส่งเข้าร่วม ทั้งสิ้น 10 เขต ประกอบด้วย

เขตการแข่งขันที่ 1 จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดชัยนาท

เขตการแข่งขันที่ 2 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

เขตการแข่งขันที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์

เขตการแข่งขันที่ 4 จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดนครพนม

เขตการแข่งขันที่ 5 จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง

เขตการแข่งขันที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์

เขตการแข่งขันที่ 7 จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี

เขตการแข่งขันที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร

เขตการแข่งขันที่ 9 จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

เขตการแข่งขันที่ 10 กรุงเทพมหานคร และทีมจังหวัดเจ้าภาพ จังหวัดขอนแก่น

มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20 ทีม เป็นนักกีฬา จำนวน 360 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน รวม 420 คน