ประกวดนายอำเภอขวัญใจประชาชน

Social Share

นายอำเภอแวงใหญ่ นำเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาเป็นนายอำเภอขวัญใจประชาชนประจำปี 2565

Social Share

วัดป่าถ้ำพระบาทภูกระแต บ้านแสงอรุณ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการสรรหานายอำเภอขวัญใจประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยปลัดจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอนุมาตร คะสีทอง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ และนายสหพัชร์ กฤตธนวิรุฬห์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ลงพื้นที่ออกตรวจผลการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของงาน โครงการหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการริเริ่มของนายอำเภอในพื้นที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนายอำเภอขวัญในประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565

โดย นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ นำเสนอผลสำเร็จของงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านทั้ง 52 หมู่บ้าน กลุ่ม องค์กรสตรี เครือข่ายโคก หนอง นา ผู้นำ อช. กลุ่ม OTOP และประชาชนในอำเภอแวงใหญ่ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการและให้กำลังใจนายอำเภอขวัญใจประชาชนคนแวงใหญ่

ภายหลังจากการนำเสนอผลสำเร็จของงาน นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ นำคณะกรรมการร่วมปลูกดอกกระเจียวและชมธรรมชาติอันงดงามของโบราณสถานแหล่งตัดหินภูคอกม้า บ้านป่าไม้งาม ต.โนนทอง ซึ่งจะขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของอำเภอแวงใหญ่ต่อไป

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *