อำเภอแวงใหญ่เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ก่อนสงกรานต์

Social Share

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ทั้งเข็มแรกและเข็มกระตุ้น เพื่อช่วยลดการสูญเสียของชีวิต และลดอาการรุนแรงอาการเจ็บป่วยจากโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา

Social Share

นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.คอนฉิม เจ้าหน้าที่ อสม. อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ทั้งเข็มแรกและเข็มกระตุ้น  ให้กับกลุ่ม 608 ถึงบ้าน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข “สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทั่วไทย สูงวัยได้วัคซีน” รณรงค์ SAVE 608 by Booster dose เพื่อช่วยลดการสูญเสียของชีวิต และลดอาการรุนแรงอาการเจ็บป่วยจากโควิด-19 พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุด้วย

 นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนที่ไปทำงานยังต่างจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแพระระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้จากการรวมกลุ่มสังสรรค์หรือรับประทานอาหารร่วมกัน โดยไม่ทันระวังป้องกันตนเอง อาจจะทำให้บางรายที่ติดเชื้อมาแพร่กระจายให้กับคนในครอบครัวหรือผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกและเข็มกระตุ้น หากได้รับเชื้อโควิด-19 อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

 อำเภอแวงใหญ่จึงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 โดยเพิ่มช่องทางบริการ Walk in รวมถึงเพิ่มช่องทางการรับวัคซีนแบบ Walk in  อย่างต่อเนื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่สำรวจกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และสำรวจผู้สูงอายุที่มีประวัติติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ออกบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชน ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทาง ตลอดจนกำกับติดตามมาตรการสำหรับกิจกรรม/กิจการที่เปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาตรการสอบสวนโรคทำในกรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเอง เมื่อสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และแนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ผ่านมา การเสียชีวิตจากโควิด-19 วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 75 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยพบว่าในจำนวนผู้เสียชีวิต 928 ราย มีถึงร้อยละ 60 ที่ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ซึ่งวัคซีนสามารถป้องกันอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมาก

 

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *