ขอนแก่น-วางกฎเหล็กสถานบันเทิงห้ามทำผิดกฎหมาย

Social Share

จังหวัดขอนแก่นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)ระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่นกับผู้ประกอบกิจการสถานบริการบันเทิง

Social Share

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่นกับผู้ประกอบกิจการสถานบริการและสถานประกอบการฯ โดยมี ผู้แทน อปท. สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น นายอำเภอเมืองขอนแก่น และผู้ประกอบกิจการฯสถานบริการ เขตพื้นที่ สภ.เมืองขอนแก่น สถานประกอบการฯ เขตพื้นที่ สภ.เมืองขอนแก่น สถานประกอบการฯ เขตพื้นที่ สภ.บ้านเป็ด และสถานประกอบการฯ เขตพื้นที่ สภ.ท่าพระ เข้าร่วม

 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม โดยให้ดำเนินการจัดระเบียบสังคมกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ประกอบกับจังหวัดขอนแก่น แจ้งแนวทางการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และกฎหมายอื่นๆ ดังนั้น เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ผู้ประกอบกิจการฯ ได้ทราบและถือปฏิบัติร่วมกันอำเภอเมืองขอนแก่น

จึงได้เชิญผู้รับใบอนุญาตสถานบริการ/เจ้าของสถานประกอบการฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่นกับผู้ประกอบกิจการสถานบริการและสถานประกอบการฯ โดยจะต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ดังนี้
1. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่ยินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงาน เข้าไปในสถานบริการ หรือสถานประกอบการนั้น

2. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่เปิดสถานบริการและสถานประกอบการ เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

3. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่ยินยอมให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานบริการและสถานประกอบการนั้น

4. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่ยินยอมให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

5. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่ยินยอมให้มีการเปิดเพลงเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

6. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานที่ของตน

7. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานที่ของตน

8. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่จำหน่ายสุราให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้

9. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องกำกับดูแลไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการจำหน่ายยาเสพติด ในสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ

10. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องไม่รับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น

11. สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารหรือสถานที่ประกอบการให้มีความมั่นคง แข็งแรง รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประกอบการแสดง ต้องมีความพร้อมใช้งาน หากวัสดุ อุปกรณ์ใด ที่ไม่พร้อมใช้งานและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิด ให้รื้อออกโดยทันที

12. สถานบริการ และสถานประกอบกรที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จะต้องให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวก ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน

About Author