สดช. เผยผลสำรวจคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 6-10 ชั่วโมง

Social Share

สดช. เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยระยะที่ 3 พบส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6-10 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อทำงาน ทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยเฟซบุ๊กเป็นช่องทางออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด

Social Share
วันที่ 20 ก.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในโครงการ Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศมีเป้าหมายจัดทำข้อมูลและผลวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับการผลักดันการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ 20 ปี

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ สดช. กล่าวว่าผลการศึกษาวิจัยจากโครงการนี้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูล ผลการสำรวจและผลการศึกษาวิจัยต่างๆ จากโครงการนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้โดยโครงการฯ นี้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างใน 77 จังหวัด 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคประชาชน ธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชนการสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตระยะเฉลี่ยอยู่ที่ 6-10 ชั่วโมงต่อวัน อาทิ รองรับการทำงานและทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์

ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของCloud และ Data Analytics สูงขึ้น และสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการปฐมภูมิแก่ประชาชน การศึกษาพบว่า ร้อยละ 76.4 มีการใช้อินเทอร์เน็ตและร้อยละ 69.1 มีการให้บริการออนไลน์โดยมีเฟซบุ๊กเป็นช่องทางออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) กล่าวว่า โครงการฯนี้มีประโยชน์และสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อนำไปเป็นกรอบการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยให้มีมาตรฐาน รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการจ้างงาน รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กระทรวงฯได้จัดทำโครงการฯนี้ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ มีเป้าหมายจัดทำข้อมูลและผลวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับการผลักดันการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ 20 ปีด้วย ผลการศึกษาวิจัยจากโครงการนี้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูล ผลการสำรวจและผลการศึกษาวิจัยต่างๆ จากโครงการนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้

ทั้งนี้ สดช.ได้ลงนามความร่วมมือโครงการ Thailand Digital Outlook ร่วมกับ 6 หน่วยงานด้านดิจิทัลของภาครัฐ อาทิ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(DGA) เพื่อให้มีการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน รวมถึงเป็นการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล ที่มีระบบการทำงานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยนำผลการศึกษา Thailand Digital Outlook ของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลและชุดข้อมูลในการศึกษานี้ไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์องค์กรของแต่ละหน่วยงาน

ขอบคุณภาพ – ข่าว : WORKPOINT TODAY
https://workpointtoday.com

About Author