พิธีมอบโค เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

Social Share

จังหวัดขอนแก่น มอบโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Social Share

      ที่วัดโนนสูงบ้านแห้ว อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรใน ตำบลคำแมด ตำบลบบ้านโนน ตำบลห้วยเตย ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จำนวน 35 ราย  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีโค กระบือ เป็นของตนเอง และขยายผลให้กับเกษตรกรข้างเคียง เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขั้น ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก ได้โคเป็นทรัพย์สินเริ่มต้นของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบของกรมปศุสัตว์ทุกประการ

สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ในพื้นที่ 26 อำเภอ จำนวน 3,425 ราย จำนวนโค-กระบือ ที่เกษตรกรด้ำสัญญายืมกับกรมปศุสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 3,461 ตัว

ข่าว ญาดาวดี เอมโอฐ

ภาพ ภูมินทร์ พินิจ – ณัชภัทร ลาภทิพย์