กิจกรรมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

Social Share

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับโรงงานไฟฟ้าชุมชนดำเนินงานโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

Social Share

วันที่ 6 มกราคม 2565 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ “โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ครั้งที่ 4 โดย ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (นำร่อง) โดยกล่าวว่าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้โดยผ่านวิสาหกิจชุมชน

จากแนวนโยบายการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ มีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และการ“ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้ารวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของการพัฒนาและบริการให้กับชุมชนเช่นด้านการรักษาพยาบาลด้านสาธารณูปโภคด้านการศึกษาส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากการปลูกไม้โตเร็วและก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานโดยมีการลงทุนโดยภาคเอกชนและจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 และให้วิสาหกิจชุมชนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิโดยโรงไฟฟ้าฯ จะมีการทำสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงในรูปแบบ Contract Farming กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในปริมาณและราคารับซื้อเชื้อเพลิงอย่างยุติธรรม
ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ประกาศผลการคัดผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่อง) แล้วจำนวนทั้งสิ 43 โครงการแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 16 โครงการและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 27 โครงการโดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 2 โครงการปริมาณไฟฟ้าเสนอขายรวม 5.85 MW โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นมิติหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชนทั้งการส่งเสริมพลังงานทดแทนตามเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่เกษตรกรเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าระดับชุมชนเป้าหมายสำคัญของโครงการคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับสำหรับ“ โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากพพ. จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชนพร้อมทั้งสร้างการส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลโครงการได้ครอบคลุมทุกมิติให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการจะจัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้งครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศการจัดงานในวันนี้เป็นการดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการในรูปแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 4 คนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คนบัดนี้กระผมขอเปิดงานกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการในรูปแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่นเพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน


ในเวทีได้พูดคุยถึงประโยชน์และปัญหาจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดย นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่าวิสาหกิจชุมชนจะเป็นตัวกลางในการลดช่องว่างระหว่างโรงงานและชุมชนซึ่งจะได้รับประโยชน์ 3 อย่าง คือ มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยไม่ต้องลงทุนและได้รับเงินปันผล, มีโรงงานในชุมชน ไม่ต้องเดินทางเพื่อนำส่งวัตถุดิบ, และการเป็นวิสาหกิจรายเดียวทำให้ไม่มีคู่แข่งทางการค้า อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของชุมชน รวมถึงเทคนิคการปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน

ข่าว ทิยาพร แก้ววงค์ – เบญจทิพย์ เหล็กจีน

ภาพ ณัชภัทร ลาภทิพย์ – รัญชนา ภิญญานิล

About Author