กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก(นำร่อง)

Social Share

จังหวัดขอนแก่น – กระทรวงพลังงาน (พพ.) สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงพื้นที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ณ โรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่านภายใต้บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Social Share

วันที่ 5 ม.ค. 65 จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ดร.ประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กล่าวว่า เราได้จัดทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการ ฯ  ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน  จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4  จัดที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น  โดยนำสื่อมวลชนพร้อมเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีคุณชัชพล ประสพโชค ผู้บริหารบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  และคุณคมวิทย์ สานติตะ ประธานวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานภูผาม่าน ให้การต้อนรับ  โดยมีพื้นที่ประมาณ2,000 ไร่ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนภูผ่าม่านปลูกหญ้าเนเปียร์  ซึ่งการผลิตจะใช้หญ้าเนเปียร์ผสมกับน้ำเสียในการหมักเพื่อให้เกิดแก๊สชีวภาพผลิตไฟฟ้าวันละ 3 MW. ใช้หญ้าต่อวัน 300 ตัน/วัน


นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดกิจกรรมเสวนา และนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพลังงาน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน สร้างโอกาส  เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าว ทิยาพร แก้ววงค์ – เบญจทิพย์ เหล็กจีน

ภาพ ณัชภัทร ลาภทิพย์ – รัญชนา ภิญญานิล