รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Social Share

ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรหลังน้ำลดและมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน

Social Share

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรหลังน้ำลดและมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ณ บ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ,นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด , เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียง เข้าร่วมงาน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่ต้องการให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว โดยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เริ่มจากในเขตอำเภอโพธิ์ชัยและเชียงขวัญ ซึ่งมีน้ำที่สมบูรณ์ มีพื้นที่เหมาะสำหรับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายที่จะให้เกษตรกรยืมเงินตามมาตรการ การส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรหลังน้ำลด รายละ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ แต่ใช้บุคคล 2 คน มาค้ำประกัน เพื่อให้เกษตรเกิดอาชีพอย่างจริงจังและมีประสิทธิผล โดยมอบให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นแม่งานสำคัญ และได้ส่งเสริมให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยกรมการข้าวจะเป็นผู้รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับชาวนาทั้งภาคอีสาน โดยให้ไร่ละ 15 กิโลกรัม คนหนึ่งไม่เกิน 30 ไร่ และได้มอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด

จากนั้น เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการนิคมปศุสัตว์ ซึ่งโครงการจะมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตั้งหน่วยบริการให้และความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรค 

ทั้งนี้ เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ เดินทางไปยัง บ้านสงเปลือย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์พร้อมให้นโยบายตามโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้แก่พี่น้องประชาชน ให้มีอาชีพเสริมในระยะสั้นและมีรายได้ที่แน่นอน เช่น การเลี้ยงกุ้งฝอย การปลูกฟักทอง เพื่อเป็นต้นทุนให้เกษตรกรที่สนใจและมีตลาดรองรับที่ชัดเจนในการทำเกษตร ซึ่งสามารถที่จะเสริมสร้างรายได้ในระยะสั้นและยังทำให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดียิ่งขึ้น หากเกษตรกรสนใจ สามารถยื่นขอสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ ธกส. ได้ทันที