มมส. “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”

Social Share

มมส. เปิดบ้านจัดงาน “OPEN HOUSE พบสื่อมวลชน”

Social Share

วันนี้ (30 มกราคม 2566) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน “OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวแถลงนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเปิดเวทีพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหาร สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อสรุปรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆไปพัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

การจัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ตลอดจนเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

กิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากคณะหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และสามารถนำไปเสนอข่าวในสื่อต่าง ๆต่อไป

About Author