เปิดตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

Social Share

นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดตลาดนัดกองทุนตั้งตัว เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว)

Social Share

โดยกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัวร่วมกับตลาดสีเขียวขอนแก่น และ OTOP อำเภอเมืองขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มอาชีพ และเครือข่ายมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มรายได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) และผู้บริโภคมีโอกาสได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูกเป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 (Visit Thailand Year 2022) ตามนโยบายของรัฐบาลการเปิดตลาดนัดกองทุนตั้งตัวในครั้งนี้ มีเครือข่ายร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 ร้าน แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพกองทุนตั้งตัว จำนวน 10 ร้าน ตลาดสีเขียวเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 6 ร้าน OTOP อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 12 ร้าน และประชาชนทั่วไป 2 ร้าน ซึ่งจะดำเนินการเปิดตลาดในทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น (บริเวณข้างสำนักการคลัง)
การดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพมากกว่า 15 หลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม
ส่งเสริมสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มอาชีพ เช่น พื้นที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ถนนคนเดิน ตลาดสีเขียวขอนแก่น งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่นและออกบูธร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าว – ไอลดา เจริญถิ่น – รัญชนา ภิญญานิล – นางสาวณัฐธิดา สำรวมรัมย์

ภาพ – ภูมินทร์ พินิจ – ญาดาวดี เอมโอฐ – เบญจทิพย์ เหล็กจีน