ขอนแก่น – 1 หมู่บ้าน 1 แนวกันไฟ 1 ฝายมีชีวิต

Social Share

อำเภอชุมแพ จัดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมแพ ผุดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 แนวกันไฟ 1 ฝายมีชีวิต ตั้งเป้า 35 ฝายบนเทือกเขาภูเวียง

Social Share

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมแพ  ” 1 หมู่บ้าน 1 แนวกันไฟ 1 ฝายมีชีวิต “ โดย ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)“ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมขึ้น พร้อมเริ่ม kick off ดำเนินโครงการจัดทำ “ 1 หมู่บ้าน  1 แนวกันไฟ 1 ฝายมีชีวิต ”  โดยมีนางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ นำส่วนราชการ ทหาร  ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ภาคเอกชนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอชุมแพ เข้าร่วมกิจกรรม  ณ บริเวณผาพระนอน  หมู่ 8 ตำบลหนองไผ่  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้สืบเนื่องจากในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปีประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ดังกล่าว สาเหตุหลักเกิดจากภัยธรรมชาติและจากฝีมือของมนุษย์ เช่นการคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การเกิดไฟป่า เป็นต้นและในพื้นที่อำเภอชุมแพ ในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี มักจะมีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

อำเภอชุมแพจึงได้ดำเนินการทำแนวกันไฟ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะป้องกันไฟที่ไหม้ในฝืนป่าไม่ให้ลุกลามขยายพื้นที่วงกว้างความเสียหาย และเป็นแนวตั้งรับไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ รวมถึงดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิต เพื่อที่จะช่วยชะลอน้ำในช่วงฤดูแล้ง ยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำอีกด้วย  ซึ่งในวันนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำฝายชะลอน้ำบนภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง จำนวน 5 ฝายและช่วยกันเก็บกวาด เป่าใบไม้แห้งเพื่อทำแนวกันไฟใน 22 เส้นทาง ซึ่งทางอำเภอชุมแพ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการสร้างฝายจำนวน 35 ฝาย

About Author