มุกดาหาร สมาร์ทเซฟตี้ โซน 4.0

Social Share

โครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร โดยขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ภายใต้องค์ประกอบภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน รัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลาง และรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Social Share

วันที่ 24 มิ.ย.65  ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์   ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร  พ.ต.ท.อุกฤษฏ์  สังฆะมณี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.นิรัณธกรณ์  ทานวรวิทย์ สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร  พ.ต.ท.อำพร  สพานหล้า  สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร ร.ต.อ.ไพรบูรณ์ เทพนา  รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร สภ.เมืองมุกดาหาร  ร.ต.อ.ทองดี  เติมจิตร รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร สายตรวจเขต เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ออกประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart safety zone 4.0  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Safety Zone  เพิ่มเพื่อน Line  OA และสำรวจกล้อง CCTV ในเขตพื้นที่และขอความร่วมมือในการเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ภายใต้องค์ประกอบภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน รัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลาง และรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริง โดยคำนึงถึงพันธกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการรักษากฎหมาย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจผู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนทุกพื้นที่ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด “จะทำอย่างไรที่จะให้มีพื้นที่ปลอด ภัยจากอาชญากรรมสำหรับสุจริตชนในพื้นที่สถานีตำรวจนั้น ๆ” ไม่เกิดการหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีทัศนคติที่ดีและเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในทุกระดับ ตั้งแต่สอดส่อง ตรวจตราพื้นที่ การเฝ้าระวังคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ การมีจิตสาธารณะช่วยเหลือ สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม โดยจัดระบบการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญา กรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ”

พ.ต.อ.เกียรติภูมิ  สุวรรณไตรย์ ผกก. สภ.เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร กำหนดพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ณ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว ชุมชนศรีสุมังค์(บางส่วน) ชุมชนหลังศูนย์ราชการ(บางส่วน) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม อาชญาวิทยากับแนวความคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดในเรื่อง “ระบบราชการ 4.0” ก้าวสู่ยุคดิจิทัล และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ระบบการส่วนท้อถิ่นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมและนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *