อบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา จ.ขอนแก่น

Social Share

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

Social Share

ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์  สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ตามมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นที่มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ และสามารถเป็นไปตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันและ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อขยายผลการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน จากอาสาสมัครกีฬา (อสก.)ประจำอำเภอทั้ง 26 อำเภอ เครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *