กรมพัฒนาพลังงานทดแทนรณรงค์ประหยัดพลังงาน

Social Share

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนเร่งรณรงค์ประหยัดพลังงาน ช่วยประชาชนลดรายจ่ายช่วงพลังงานแพง จัดกิจกรรมลดใช้พลังงานในสำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศครบ 10 พื้นที่ ล่าสุดจัดที่ขอนแก่น ชูไอเดียหลัก “พลังงานนำชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง” และสนับสนุนใช้ผลิตภัณฑ์ติดฉลากประหยัดพลังงาน 19 ชนิดช่วยประหยัดจริงทั้งระดับครัวเรือนและภาคธุกิจ

Social Share

เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 5     จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด “พลังงานนำชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง”    โดยมีนายศิวกร  มิตรราช ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานพิธี มีผู้มาร่วมงานจากหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชน กลุ่มอาชีพ และสถาบันศึกษามากกว่า 250 คน

    ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนตามแนวทางดังกล่าว ภายในงานได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ กิจกรรมหลักภายในกิจกรรมพลังงานเพื่อชุมชนดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ เช่น  การประหยัดใช้ไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์  การเกษตรที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การสาธิตการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ ภูมิปัญญาของชุมชน  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายงเตาอั้งโล่ “มหาเศรษฐี” ซึ่งอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนที่สนใจประหยัดพลังงานในครัวเรือน

สำหรับการจัดกิจกรรมโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 10 ศูนย์ จะสามารถกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดพลังงาน เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทุกคนสามารถทำได้ทันที และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว และหากประชาชนสามารถพึ่งตนเองโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาผลิตพลังงานทดแทนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้    โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานก็จะส่งผลให้ภาระทางด้านพลังงานโดยรวมของประเทศลดลง

กิจกรรมครั้งนี้ยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง ซึ่งพพ. ให้ความสำคัญถึงโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การเลือกใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลาดประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้อีกทางหนึ่ง โดยมีทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เตาแก๊ส เตารังสีอินฟราเรด เครื่องทอดน้ำมันท่วม กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐมวลเบา กระเบื้องหลังคา ฉนวนใยแก้ว สีทาบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์การเกษตร และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวอภิรดี  ธรรมมโนมัย ผู้อำนาวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า  จากสถานการณ์ค่าครองชีพที่สูงขึ้นในทุกด้าน พพ.เร่งเผยแพร่และรณรงค์การประหยัดพลังงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่ง พพ.มีศูนย์บริการวิชาการในภูมิภาครวม 10 ศูนย์ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งรณรงค์เผยแพร่ กระตุ้นการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งการใช้พลังงานทดแทนจำเป็นมากในสถานการณ์ที่พลังงานมีราคาสูงขึ้นในขณะนี้

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *