ขอนแก่น-เปิดแหล่งท่องเที่ยวป่ากระเจียวบาน โบราณสถานแหล่งหินตัดภูคอกม้า

Social Share

อำเภอแวงใหญ่ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกป่าดอกกระเจียว 5,000 ต้น ในโบราณสถานแหล่งหินตัดภูคอกม้า แหล่งท่องเที่ยวยทางธรรมชาติแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้กำลังออกดอกสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว

Social Share

นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน คณะสงฆ์ในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลเปิดป่าดอกกระเจียว ที่โบราณสถานแหล่งหินตัดภูคอกม้า อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมมีการปล่อยพันธุ์แย้ จำนวน 46 ตัว ในโอกาสครบรอบ 46 ปี อำเภอแวงใหญ่ การปลูกดอกกระเจียว และการท่องเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งกระเจียว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติและเก็บภาพความประทับใจ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้


นายอำเภอแวงใหญ่กล่าวว่า เมื่อปี 2565 ได้ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง และฝ่ายปกครองตำบลโนนทอง กรมศิลปากรจึงขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินเป็นโบราณสถานแหล่งหินตัดภูคอกม้า พื้นที่ 10 ไร่ จึงให้แนวคิดและจุดประกายการพัฒนาพื้นที่ ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นลานหินธรรมชาติที่มีรูปร่างสวยงาม มีคุณค่าและสามารถพัฒนาลานหิน ปลูกดอกกระเจียว เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของบุคคลทั่วไป เมื่อได้รับการพัฒนา และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจะสามารถสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลโนนทองและอำเภอแวงใหญ่ ได้อีกทางหนึ่ง


โดยในระยะแรกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองได้จัดงบประมาณสนับสนุนต้นพันธุ์ดอกกระเจียว ร่วมกับส่วนราชการระดับอำเภอ คณะสงฆ์ตำบลโนนทอง ตลอดทั้งพี่น้องประชาชนตำบลโนนทอง เพื่อจัดซื้อต้นพันธุ์ดอกกระเจียวเพื่อ ทดลองปลูกพันธุ์แดงชาโดว์ ประมาณ 1,000 ต้น จากนั้นได้ทำผ้าป่าดอกกระเจียวพร้อมจัดงบประมาณจัดซื้อเพิ่มเติม ทำให้ขณะนี้มีต้นดอกกระเจียวอยู่ราวๆ 5,000 ต้น กำลังออกดอกสวยงามรองรับผู้มาเยือน โดยตั้งเป้าจะปลูกให้เต็มพื้นที่ราวๆ 100,000 ต้น


ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมและรู้สึกหวงแหนตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม่ให้ดำรงอยู่เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่สร้างโบราณสถานแหล่งหินตัดภูคอกม้าให้เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสถานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางต่อไป


About Author