ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันบุกรุกป่า

Social Share

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมปลุกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Social Share

  วันนี้ (24 พ.ค. 2565) ณ ป่าสงวนแห่งชาติบ้านโนนสว่าง ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น นางสาว ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 โดยมี จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า

        นายสราวุธ  บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และจังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในด้านการใช้ประโยชน์และการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และยังเป็นการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

อีกทั้ง ยังถือเป็นการรวมพลังเครือข่ายหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน  ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับจังหวัดขอนแก่นปีนี้มีเป้าหมายการปลูกป่าจำนวน 20,000ไร่ ตอนนี้มีการปลูกป่าแล้ว 13,000 ไร่และวันนี้ปลูกเพิ่มจำนวน 5 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกและทางราชการได้ยึดคืนพื้นที่ การปลูกป่าในครั้งนี้   ใช้กล้าไม้ทั้งหมด 1,150 ต้น ต้นไม้ 9 ชนิด คือ ยางนา ประดู่ป่า  พยุง แดง มะขามป้อม เพกา ขี้เหล็ก  ตะเคียนทอง  และติ้ว ปลูกตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.