“พงศกรณ์” เดินหน้าโครงการสานฝันสร้างอาชีพ

Social Share

“พงศกรณ์” คณะทำงาน รมช.ประภัตร เดินหน้าโครงการสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี อย่างยั่งยืน

Social Share

นายพงศกรณ์ เสาร์ทน คณะทำงาน นายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ กางจันทา นายก อบต.บ้านโนน  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ในตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน เพื่อนำมาเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และลูกหลานของเกษตรกร ตามโครงการสานฝันสร้างอาชีพของรัฐบาล

นายพงศกรณ์ กล่าวว่า  นายประภัตร โพธสุทน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมา kick off โครงการสานฝัน สร้างอาชีพ ที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตนเองในฐานะคณะทำงาน จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอซำสูง ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านในรูปแบบจับเข่าคุย คือลงไปร่วมกิน นอน กับชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่จริง ก่อนจะนำประเด็นปัญหาและความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป และส่วนไหนที่เกินกำลังขีดความสามารถที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการได้ ตนเองก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือในด้านงบประมาณ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าปัญหาความต้องการของชาวบ้านคือเรื่อง ถนนและแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรที่มีไม่เพียงพอหรือมีแต่ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในฤดูแล้ง เบื้องต้นได้ประสานสำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 4 ลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อของบประมาณมาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้ว


นายพงศกรณ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยต่อการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะหลังฤดูปลูกข้าว จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ สามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนได้ภายใน 4 เดือน โดยใช้เงินทุนจากสินเชื่อพิเศษตามโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร
สำหรับโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ ที่จะสนับสนุนในพื้นที่อำเภอซำสูง นั้น จะดำเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ ด้านพืช ปศุสัตว์และประมง ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกร โดยจะมีการหารือกับผู้ประกอบการ ประสานงานเรื่องตลาดรองรับผลผลิต และการประกันราคารับซื้อให้กับเกษตรกรที่ชัดเจน

ทั้งนี้ โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะส่งเสริมสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อย โดยใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ ภายใต้หลักการ 3 คนร่วมมือ 1 คนกู้ 2 คนค้ำ หนี้เสียสามารถกู้ได้ เงินได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) ที่มีตลาดรองรับชัดเจน หรืออาชีพที่มีลักษณะการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน  วงเงินกู้ทั้งหมด 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาปล่อยเงินกู้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2567

About Author