ประภัตร เดินหน้าโครงการรัฐบาลหลังผ่านศึกซักฟอก

Social Share

รมช.ประภัตร มอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเดินหน้า “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ” มุ่งสร้างรายได้ครัวเรือนเกษตรกร ตามนโยบานยของรัฐบาล

Social Share

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำภาคประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วม  สำหรับโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานมอบโค ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง และขยายผลให้กับเกษตรกรข้างเคียงเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก ได้โคเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ จำนวน 56,244 ราย โคเนื้อ จำนวน 287,429 ตัว โคนม จำนวน 39,661 ตัว และกระบือ จำนวน 45,230 ตัว รวมทั้งสิ้น 372,320 ตัว  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 26 อำเภอ จำนวน 2,949 ราย เป็นโค จำนวน 2,088 ตัว แบะกระบือ จำนวน 875 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,963 ตัว โดยการมอบโคในครั้งนี้ เป็นการมอบให้แก่เกษตรกรในอำเภอเมือง อำเภอน้ำพองและอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 54ราย จำนวนโค 54 ตัว

ขณะเดียวกัน นายประภัตร รมช.เกษตรฯ ได้กล่าวกับประชาชนที่มาร่วมงานว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานที่ผ่านมา ยังคงตั้งใจที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนชนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ตนเองจะไม่ถูกซักฟอกในครั้งนี้ แต่ก็ยังคงทำหน้าที่ขับเคลื่อน ”โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” ของรัฐบาล โดยกำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เร่งทำประชาสัมพันธ์โครงการ และสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส จะปล่อยสินเชื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกร สำหรับใช้ประกอบอาชีพการเกษตรเน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยหาตลาดให้ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้น 4-6 เดือน ซึ่งธ.ก.ส. ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้ สามารถใช้บุคคลรวม 3 คน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยจะปล่อยกู้สูงสุดรายละ 100,000 บาท/1-3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 และปีที่ 4 – 5 ดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *