ประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะแม่ไม้มวยไทย

Social Share

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะแม่ไม้มวยไทย ส่งเสริมเยาวชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนศิลปะต่อสู้เอกลักษณ์ของชาติไทย

Social Share

 ที่สวนสาธารณะสวนรัชดานุสรณ์ นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจงั หวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย จังหวัดขอนแก่น โดยมวยไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาด้านการต่อสู่ป้องกันตัวของบรรพ บุรุษไทยที่ใช้ในการเอาตัวรอดและป้องกันอันตราย รวมทั้งการปกป้องชาติบ้านเมืองยามศึก สงครามแต่ครั้งอดีต โดยภูมิปัญญาดังกล่าวเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ แสดงถึงความเฉลียว ฉลาดของบรรพบุรุษ ซึ่งได้มีการสืบทอดกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น จนทําให้ มวยไทย ได้กลายเป็น ศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมทั่วโลก และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ สําคัญของชาติไทย นอกจากนี้ มวยไทย ยังเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่มีความเหมาะสมกับ ทุกเพศทุกวัย ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยในสถานศึกษา เพื่อมุ่งเน้นสร้างความรู้ ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการเรียนศิลปะการต่อสู้ที่ เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

จังหวัดขอนแก่น โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยจังหวัดขอนแก่น ในการจัดการประกวดร่ายรําไหว้ครู มวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทางด้านการร่ายรําไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกล้า แสดงออกของเด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด และนําไป ต่อยอดการแสดงความสามารถทางด้านการร่ายรําไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทย ในระดับสูงต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *