กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายคนพิการจังหวัดขอนแก่น

Social Share

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายสําหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น

Social Share

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นางธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายสําหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น มีการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง , ปิดตาตีปิ๊บ , โยนบอล และชักกะเย่อ และการประกวดกองเชียร์ จากนักเรียนคนพิการและบุคคล พิเศษทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 กิจกรรมนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการ สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน คนพิการและบุคคลพิเศษ ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และสังคม โดยใช้เวลาว่างเข้า ร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาออกกําลังกาย ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัย เด็ก เยาวชนคนพิการและบุคคลพิเศษได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง ก่อให้เกิดการ พัฒนาทางร่างกาย บุคลิกภาพ จิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาออกกําลังกาย ได้อย่างเหมาะสม

นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนคนพิการและบุคคลพิเศษได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการ เล่นกีฬาออกกําลังกายตามที่ตนเองมีความสนใจและมีความชอบ ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริม ความกล้าแสดงออกของเด็ก เยาวชนคนพิการและบุคคลพิเศษ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด และนําไปต่อยอดการแสดงความสามารถในระดับสูงต่อไป

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *