เวทีเสวนา โรงไฟฟ้าขยะใกล้ชุมชน : ปัญหาและวิธีการแก้ไขอย่างยั่นยืน

Social Share

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วัดทรายบึงสำราญ บ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดเสวนาเวทีชาวบ้านขึ้นใน หัวข้อ “โรงไฟฟ้าขยะใกล้ชุมชน : ปัญหาและวิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืน” ดำเนินงานโดยกลุ่มชาวบ้าน ที่คัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 2 ซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะก่อสร้างในเขตพื้นที่บ้านบึงแก

Social Share

เนื่องจากบริษัทได้มีที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัทอยู่แล้วในเขตพื้นที่ของบ้านบึงแก  และปัจจุบันตำบลโนนท่อนยังเป็นที่ตั้งของโรงงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 1 ของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่แล้ว   ตั้งอยู่ที่บ้านคำบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น   ห่างจากแผนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 2 แค่ ไม่ถึง 2 กิโลเมตร  ซึ่งผู้บริหารเทศบาลฯ  หรือแม้แต่ผู้นำหมู่บ้าน ก็ยังชี้แจงกับชาวบ้านว่า  เป็นการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง  เป็นโครงการที่ได้รับคำสั่งมอบหมายมาจากผู้บริหารทางจังหวัดขอนแก่น  ที่เทศบาลตำบลโนนท่อนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นโครงการในครั้งนี้เลย  แต่มีความจำเป็นต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล  โดยไม่ได้รับฟังชาวบ้านหรือผ่านเวทีประชาคมเลย  ซึ่งผู้บริหารเทศบาลฯ ชี้แจงว่า ถ้าโครงการรับการอนุมัติแล้ว   มีการประชาคมซึ่งถ้าผลการประชาคม  ไม่ผ่านก็ไม่สามารถดำเนินการได้   ซึ่งการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ    ผู้บริหารเทศบาลไม่เคยมีการชี้แจงหรือจัดเวทีประชาชนเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเลย    ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มเพื่อคัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 2 ขึ้นมา  

 นายชนะภัย  โสภา  ประธานกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 2 ประธานกรรมการจัดงานครั้งนี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ของการจัดงานเสวนาไว้หลักๆ  ดังนี้ 

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงได้ชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ แก่ประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ และเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวงน้อยแก่ประชาชนให้น้อยที่สุด

3. เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหามลภาวะที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงานไฟฟ้าขยะแบบยั่งยืน

ในเวทีเสวนาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐส่งตัวแทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น   สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 4 ขอนแก่น  คณะกรรมการไตรภาคีของโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 1  และนักวิชาการที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเวทีเสวนา  ในส่วนขอผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนท่อนและตัวแทนจากโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 1  ไม่เข้าร่วมเสวนา แต่  มีประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา (สท.) ฝ่ายที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 2 เข้าร่วม  

ในช่วงเริ่มต้นเวที  ไม่มีหน่วยงานไหนขึ้นเวทีเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2  เวทีจึงเปิดด้วยการให้ชาวบ้านได้เล่าถึงผลกระทบที่ได้รับจากการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 1 อยู่แล้ว ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง  2  กิโลเมตร  

ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนท่อน  ได้กล่าวถึงกระบวนการต่างๆที่   เทศบาลโนนท่อนได้พยายามผลักดันโครงการนี้เข้าไปสู่แผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565-2570  ทั้ง ๆ ที่โครงการนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลโนนท่อน  ซึ่งมติที่ประชุม 5 ต่อ 6 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  โดยโครงการนี้ไม่ได้มีการประชาคม  จากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแม้แต่ครั้งเดียว  แต่ก็ยังนำไปเข้าไว้ในแผนพัฒนาตำบลของเทศบาลโนนท่อน

เวทีต่อจากนั้น  นักวิชาการได้ขึ้นเวทีเสวนาเพื่อพูดถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนของของประชาชนในการจัดทำแผนโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาล  อาจารย์สุนีย์  ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรณรงค์  เศรษฐเชื้อ  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสารคาม  ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญ ได้แสดงความคิดเห็นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนผู้เข้าร่วมฟังเวทีเสวนาครั้งนี้  ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ก่อนจบการเสวนา ผู้ดำเนินรายการได้ถามประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาว่า พี่น้องชาวตำบลโนนท่อนจะเอาโรงงานไฟฟ้าขยะหรือไม่?  ทุกคนต่างตะโกนดัง ๆ พร้อมกันว่า ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา เป็นที่น่าเสียดายว่า  เวทีเสวนาครั้งนี้  ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนท่อนไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแต่อย่างใด และในฝ่ายของโรงงานไฟฟ้าขยะก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือแต่อย่างใด

About Author