ขอนแก่น-เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้านวัตกรรม BCG

Social Share

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมBCG ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1

Social Share

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมBCG ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ภายใด้แนวคิด “E-SAN BCG Potential development of substitute products” เน้นขยายขีดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์

ได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและนวัตกรรม เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด “E-SAN BCG Potential development of substitute products” โดยมีนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และภายในงานมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 120 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนบน  ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ที่จะเข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ  ตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7กุมภาพันธ์ 2567

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่1 เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะยกระดับขีดความสามารถของตนเองให้มีการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรม BCG ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีสินค้านวัตกรรม BCG ในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นจำนวนมาก ด้วยจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม ความพร้อมของแรงงาน และพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีควาสำคัญในฐานะที่มีความหลากหลายของทรัพยากร จนเกิดเป็นสินค้านวัดกรรม BCG ที่มีทั้งสินค้าประเภทผ้าทอ สินค้าเกษตร สินค้า เกษตรอินทรีย์ หรือสินค้าแปรรูปต่าง ๆ ที่มีการดึงเอาอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นมาค่อยอดเป็นจุดขาย ซึ่งลอกเลียนแบบได้ยาก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อที่จะช่วยยกระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้นและกระจายกระจายความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านพัฒนาศักยภาพทางการค้าของผู้ประกอบการสินค้า นวัตกรรม BGC และให้สามารถขยายขีดความสามารถในการแข่งขันบนตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด “E-SAN BCG Potential development of substitute productsมีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม BCG ด้านการทำธุรกิจ การตลาด และกิจกรรมเสวนาจากผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (ตึกแก่น) อีกด้วย

About Author