แถลงพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ชิงแชมป์ประเทศไทย

Social Share

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565

Social Share

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว ความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ที่จังหวัดขอนแก่น

อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักการกีฬา กรมพลศึกษาจะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างประสบการณ์ในการ แข่งขันกีฬาระดับประเทศ ในการนี้ กรมพลศึกษา ต้องขอขอบคุณจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างดีในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น , สนามกีฬาอำเภอพระยืน และสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 800 คน จากตัวแทนจังหวัด ทั้ง 10 เขตการแข่งขัน ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 24 ทีมซึ่งทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีรายการการแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ๆ ซึ่งการแข่งขันกีฬาจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นสอดคล้องกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดขอนแก่น ที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง รวมทั้งเป็นการสร้างการตื่นตัวในการเล่น กีฬาออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จังหวัดขอนแก่น จึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมกับกรมพลศึกษา และองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการตอบรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นอย่างดี และหวังว่าในโอกาสต่อไป จังหวัดขอนแก่นจะได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในรายการอื่น ๆ ต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนของการจัดสนามแข่งขัน และสนามฝึกซ้อม รวมทั้งพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ใช้สนามแข่งขันที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ สนาม คือสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น และสนามกีฬาอำเภอพระยืน นอกจากนี้ยังได้ขอใช้สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่จัดการแข่งขันอีกด้วย เนื่องจากเป็นสนามที่มีความพร้อมระดับมาตรฐานการแข่งขัน และสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีความคึกคัก และสอดรับกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมMICE  ที่จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับกิจกรรมต่าง ๆ

 ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนของการเตรียมการที่พักนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดเตรียมโรงแรมที่พักให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ทั้ง 20  ทีม ตัวแทนจังหวัดจาก 10  เขตการแข่งขันทั่วประเทศ จำนวนกว่า 15  ห้องพัก ซึ่งโรงแรมที่พักตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้กับสนามการแข่งขัน ทั้งสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น สถานที่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศ รอบชิงอันดับสามและรอบชิงชนะเลิศ ทั้งประเภทชายและหญิง , สนามกีฬาอำเภอพระยืน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร รอบแบ่งกลุ่มประเภทชาย และสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น รอบแบ่งกลุ่ม ประเภทหญิง ตลอดการแข่งขันทั้ง 6 วัน โดยทางจังหวัดขอนแก่น จะมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมีบริการรถรับ -ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปสนามแข่งขันและสนามซ้อม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและความประทับใจให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจในในส่วนของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นกำหนด ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สถานการณ์การ แพร่ระบาดในระดับพื้นที่ จัดอยู่ในสถานการณ์การควบคุมและเฝ้าระวังระดับสูง (พื้นที่สีส้ม) จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ใน 10 ลำดับของประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัด ทั้ง 10 เขตการแข่งขันทั่วประเทศเดินทางมาร่วมการแข่งขัน อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดเชื้อและแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน(Cluster) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทางจังหวัดขอนแก่นต้องติดตามและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ขอให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ได้แก่ เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า ใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย  ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง เพื่อเป็นการระวังตนเองในเบื้องต้น และขอให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นกำหนด อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ทางจังหวัดขอนแก่น มีขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จากความพร้อมทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาล และโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่าย รวมทั้งเครือข่ายด้านอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็ง

ข่าว ไอลดา เจริญถิ่น – ณัชภัทร ลาภทิพย์

ภาพ ทิยาพร แก้ววงค์ – ภูมินทร์ พินิจ

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *